Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Apotheek website – Apotheek.be – pharmacie.be
Uitgever:
Luchthavenapotheek
0873145696
Luchthaven Brussel Nationaal 1930 Zaventem
+3227532023
brusselspharmacy@gmail.com

De apotheker lid is verantwoordelijk voor de inhoud en presentatie van zijn website.
De websites apotheek.be, pharmacie.be, *.apotheek.be en *.pharmacie.be worden gehost door de APB. De technische ingrepen worden uitgevoerd door de IT-afdeling van de APB.

Auteursrechten

De hele 'Inhoud' van de gepubliceerde artikels die beschikbaar zijn op de websites Apotheek.be, Pharmacie.be en https://airportpharmacy.apotheek.be met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, de grafieken, de foto's, de tekeningen, de geluiden, de gegevens, de beelden, en de audio- en videoclips ('de Inhoud'), behoren uitsluitend toe aan APB. De Inhoud, met name de compilaties, de selecties, de presentaties en de schikkingen van de Inhoud, is de exclusieve eigendom van APB en wordt beschermd door de wet betreffende de intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van de auteursrechten en de rechten op intellectuele eigendom. De bijkomende inhoud die gepubliceerd wordt op de website valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever en is beschermd door intellectuele rechten. Het apotheker lid van APB mag de Inhoud alleen maar gebruiken op zijn persoonlijk website. Elke andere vorm van gebruik, met name reproducties, veranderingen, wijzigingen, distributies, overdrachten, herpublicaties, tentoonstellingen, verspreidingen of publieke weergaven van de inhoud voor andere doeleinden, is strikt verboden. De gegevens die op de websites te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Ze worden voornamelijk verspreid om algemene informatie te geven. Hoewel APB al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de websites staan, kan APB niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten die het gevolg zijn van een fout gebruik van die informatie. APB en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van APB

Juistheid van de informatie – Aansprakelijkheid

APB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.

Rechten op de foto's

De rechten op de foto's die de artikels illustreren, werden door de APB verworven mits betaling van krediet of auteursrechten aan de firma's Dreamstim, Fotolia, I-stock en FotoSearch. Geen enkel gebruik en geen enkele reproductie is toegelaten zonder de voorafgaande toestemming van die firma's. De Illustraties die door de apotheker worden toegevoegd aan zijn website werden verworven mits het betalen van een krediet of auteursrechten aan de betrokken firma’s zoals Dreamstin, Fotolia, I-Stock en fotoSearch of zijn exclusief eigendom van de uitgever en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaandelijke toestemming. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.